<acronym id="xonnx"></acronym>
   <td id="xonnx"></td>
  1. <pre id="xonnx"></pre>

   1. 專注電子技術學習與研究
    當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章

    幾種查找數組的前K個最小值的算法

    作者:龔平   來源:本站原創   點擊數:  更新時間:2014年03月14日   【字體:

        好久沒有寫博客了,這一段時間主要在準備為將來找工作復習,今天我就總結一下關于如何查找數組的前K個最小值實現方法,查找前K個最小值實現方法很多,主要的思想包括如下的幾種:
        1、對數組進行排序,然后前K個元素就是需要查找的元素,排序的方法可以采用快速排序,但是我們知道在快速排序中如果已經是有序的數組,采用快速排序的時間復雜度是O(N^2),為了解決這種問題,通常選擇隨機選擇一個數組值pivot作為基準,將數組分為S1 =< pivot和S2 > pivot,這樣就能避免快速排序中存在的問題,或者采用隨機選擇三個元素,然后取中間值作為基準就能避免快速算法的最差時間復雜度,這種方法的前K個數字是有序的。
     
        2、既然是選擇前K個對象,那么就沒必要對所有的對象進行排序,可以采用快速選擇的思想獲得前K個對象,比如首先采用快速排序的集合劃分方法劃分集合:S1,pivot,S2,然后比較K是否小于S1的個數,如何小于,則直接對S1進行快速排序,如果K的個數超過S1,那么對S2進行快速排序,排序完成之后,取數組的前K個元素就是數組的前K個最小值。這種實現方法肯定比第一種的全快速排序要更快速。
     
        3、將數組轉換為最小堆的情況,根據最小堆的特性,第一個元素肯定就是數組中的最小值,這時候我們可以將元素保存起來,然后將最后一個元素提升到第一個元素,重新構建最小堆,這樣進行K次的最小堆創建,就找到了前K個最小值,這是運用了最小堆的特性,實質上是最小堆的刪除實現方法。這種算法的好處是實現了數組的原地排序,并不需要額外的內存空間。
     
        4、接下來的這種思想有點類似桶排序,首先給定一個K個大小的數組b,然后復制數組a中的前K個數到數組b中,將這K個數當成數組a的前K個最小值,對數組b創建最大堆,這時候再次比較數組a中的其他元素,如果其他元素小于數組b的最大值(堆頂),則將堆頂的值進行替換,并重新創建最大堆。這樣遍歷一次數組就找到了前K個最小元素。這種方法運用了額外的內存空間,特別當選擇的K值比較大時,這種方法有待于權衡一下。
        這種方法對于海量數據來說是有較好的作用,對于海量數據不能全部存放在內存中,這時候創建一個較小的數組空間,然后創建最大堆,從硬盤中讀取其他的數據,進而實現前K個數據的查找。
     
        這是比較傳統的幾種方法,當然還存在其他的選擇方式,我在這邊就不闡述了,從上面幾種方法的可知,查找方法都充分運用了運用了數據結構和算法的特性。因此數據結構的靈活運用對算法的實現有很多的好處。
     
    下面是我的實現代碼,數組中前K個元素我通過打印的方式實現,并沒有保存到新的數組中:

     

        #include<stdio.h>
        #include<stdlib.h>
        #include<string.h>
        #include<assert.h>
        #include<time.h>

        #define LEN 500000
        #define K 100

        /*堆的性質*/
        #define LEFTSON(i) (2*(i)+1)
        #define RIGHTSON(i) (2*((i)+1))
        #define PARENT(i) (((i)-1)/2)

        void swap(int *a, int *b)
        {
                assert(a != NULL && b != NULL);

                if(a != b)
                {
                        *a = *a ^ *b;
                        *b = *a ^ *b;
                        *a = *a ^ *b;
                }
        }

        int partition(int *a, int left, int right)
        {
                int pivot = a[right];
                int i = left;
                int j = left - 1;

                assert(a != NULL);

                for(i = left; i < right; ++ i)
                {
                        if(a[i] < pivot)
                        {
                                ++ j;
                                swap(&a[i],&a[j]);
                        }
                }
                swap(&a[j + 1],&a[right]);
                return (j + 1);
        }

        void quicksort(int *a, int left, int right)
        {
                int i = 0;

                assert(a != NULL);

                if(left < right)
                {
                        i = partition(a,left,right);
                        quicksort(a, left, i - 1);
                        quicksort(a, i + 1, right);
                }
        }

        int QuickSort(int *a, int size)
        {
                assert(a != NULL);
                quicksort(a,0,size-1);
        }

        void quickselect(int *a, int left, int right, int k)
        {
                int i = 0;

                assert(a != NULL && left <= k
                        && left <= right && k <= right);

                if(left < right)
                {
                        i = partition(a, left, right);
                        if(i + 1 <= k)
                                quickselect(a, i + 1 , right, k);
                        else if(i > k)
                                quickselect(a, left, i - 1, k);
                }
        }

        void QuickSelect(int *a, int size, int k)
        {
                assert(a != NULL);
                quickselect(a, 0, size - 1, k);
        }

        /*最大堆*/
        void max_heapify(int *a, int left, int right)
        {
                int tmp = 0;
                int child = left;
                int parent = left;

                assert(a != NULL);

                for(tmp = a[parent]; LEFTSON(parent) <= right;parent = child)
                {
                        child = LEFTSON(parent);

                        if(child != right && a[child] < a[child + 1])
                                child ++;

                        if(tmp < a[child])
                                a[parent] = a[child];
                        else /*滿足最大堆的特性,直接退出*/
                                break;
                }
                a[parent] = tmp;
        }

        /*創建最大堆*/
        void build_maxheap(int *a, int size)
        {
                int i = 0;
                assert(a != NULL);

                for(i = PARENT(size); i >= 0 ; -- i)
                        max_heapify(a,i,size - 1);
        }

        /*最小堆的實現*/
        void min_heapify(int *a, int left, int right)
        {
                int child = 0;
                int tmp = 0;
                int parent = left;

                assert(a != NULL);

                for(tmp = a[parent]; LEFTSON(parent) <= right; parent = child)
                {
                        child = LEFTSON(parent);

                        if(child != parent && a[child] > a[child + 1])
                                child ++;

                        if(a[child] < tmp)
                                a[parent] = a[child];
                        else /*滿足最小堆的特性,直接退出*/
                                break;
                }
                a[parent] = tmp;
        }

        /*創建最小堆*/
        void build_minheap(int *a, int size)
        {
                int i = PARENT(size);

                assert(a != NULL);

                for(; i >= 0; -- i)
                        min_heapify(a, i, size - 1);
        }

        /*采用快速排序查找*/
        void find_Kmin_num_1(int *a , int size, int k)
        {
                int i = 0;

                assert(a != NULL);

                QuickSort(a, size);

        #if 0
                for(i = 0; i < k ; ++ i)
                        printf("%d\t",a[i]);

                printf("\n");
        #endif
        }

        /*采用快速選擇實現*/
        void find_Kmin_num_2(int *a, int size, int k)
        {
                int i = 0;

                assert(a != NULL);

                QuickSelect(a, size, k);

        #if 0
                for(i = 0; i < k ; ++ i)
                        printf("%d\t",a[i]);

                printf("\n");
        #endif
        }

        /*采用最大堆實現*/
        void find_Kmin_num_3(int *a, int size, int k)
        {
                int i = 0;

                int *b = malloc(sizeof(int)*k);

                assert(a != NULL && b != NULL);

                for(i = 0; i < k; ++ i)
                        b[i] = a[i];

                build_maxheap(b,k);

                for(; i < size; ++ i)
                {
                        if(a[i] < b[0])
                        {
                                b[0] = a[i];
        // build_maxheap(b , k);
                                max_heapify(b,0,k - 1);
                        }
                }
        #if 0
                for(i = 0; i < k ; ++ i)
                        printf("%d\t",b[i]);

                printf("\n");
        #endif
        }

        /*采用最小堆刪除元素的方式實現*/
        void find_Kmin_num_4(int *a ,int size, int k)
        {
                int i = 0;

                assert(a != NULL);

                build_minheap(a, size - 1);
                for(i = 0; i < k; ++ i)
                {
        // printf("%d\t",a[0]);

                        /*刪除a[0],釋放a[size - 1 - i]*/
                        a[0] = a[size -1 - i];
                        min_heapify(a, 0, size - 2 - i);
                }
        // printf("\n");
        }

        int main()
        {
                int a[LEN];
                int b[LEN];
                int c[LEN];
                int d[LEN];

                int i = 0,j = 0;

                clock_t _start;
                double times = 0;

                srand((int)time(NULL));

                for(i = 0; i < LEN; ++ i)
                {
                        a[i] = rand()%(LEN);
                        b[i] = a[i];
                        c[i] = a[i];
                        d[i] = a[i];

        // printf("%d\t",a[i]);
                }
        // printf("\n");

                _start = clock();
                find_Kmin_num_1(a,LEN,K);
                times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
                printf("快速排序的查找需要:%f\n",times);

                _start = clock();
                find_Kmin_num_2(b,LEN,K);
                times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
                printf("快速選擇的查找需要:%f\n",times);

                _start = clock();
                find_Kmin_num_3(c,LEN,K);
                times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
                printf("最大堆的查找需要:%f\n",times);

                _start = clock();
                find_Kmin_num_4(d,LEN,K);
                times = (double)(clock() - _start)/CLOCKS_PER_SEC;
                printf("最小堆的查找需要:%f\n",times);

                return 0;
        }

    檢測算法的性能:

     

        [gong@Gong-Computer interview]$ gcc -g minKnum.c -o minKnum
        [gong@Gong-Computer interview]$ ./minKnum
        快速排序的查找需要:0.130000
        快速選擇的查找需要:0.020000
        最大堆的查找需要:0.000000
        最小堆的查找需要:0.010000

    從結果可知,快速排序的算法效果最差,而最大堆的效果最好,最小堆的效果其次,但是最大堆運用了額外的內存空間。因此在內存空間限制的情況下,考慮最小堆是比較合適的。但是最大堆的思想確實很精妙的,運用了類似桶排序的性質。
     
    為了說明算法能否實現前K個最小值的查找,改變數組大小為50,并打印各個方法完成的情況,查找前10個數據,實驗結果如下所示:

     

        [gong@Gong-Computer interview]$ ./minKnum
        15    38    14    43    31    45    42    1    32    23    43    34    9    4    45    31    25    48    8    42    40    27    36    30    32    4    11    23    47    12    24    14    1    40    8    32    36    0    35    18    26    28    2    35    35    49    17    12    48    27   
        0    1    1    2    4    4    8    8    9    11   
        快速排序的查找需要:0.000000
        1    9    4    8    4    11    1    8    0    2   
        快速選擇的查找需要:0.000000
        11    8    9    4    2    1    8    1    4    0   
        最大堆的查找需要:0.000000
        0    1    1    2    4    4    8    8    9    11   
        最小堆的查找需要:0.000000

    從上面的實驗結果可知,四種方法都是實現了獲得前K個最小元素。

    關閉窗口

    相關文章

    欧美性色欧美精品视频,99热这里只有精品mp4,日韩高清亚洲日韩精品一区二区,2020国自产拍精品高潮